loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

Bước 1 — Install ClamAV CentOS 7

Đầu tiên, các bạn cần cập nhật các gói cập nhật của CentOS bằng lệnh: Vì Clam không nằm trong repos mặc định của CentOS, bạn cần cài một gói phần mềm khác bằng lệnh yum: Sau đó bạn tiến hành cài ClamAV trên CentOS bằng lệnh sau:

Bước 2 — Cấu hình SELinux

SELinux là một tiêu chuẩn bảo mật để bảo vệ một số file khỏi thay đổi. Bạn cần cấu hình thêm một số thứ để ClamAV hoạt động với module SELinux kernel, nếu không Clam sẽ không thể đọc file của bạn. Chỉ cần thực thi lệnh sau: Xác nhận thay đổi, chạy lệnh: Bạn sẽ thấy kết quả: Vậy là xong, ClamAV đã có thể dùng với SELinux.

Bước 3 — Cấu hình ClamAV

Trước khi bật cấu hình Clam, bạn cần xóa chuỗi Example từ file cấu hình: Bạn gõ tiếp lệnh sau: Khi hoàn tất, hãy xóa trường Example khỏi ClamAV’s freshclam – file cấu hình cập nhật hệ thống : Sau đó bạn cập nhật virus database bằng lệnh: Bạn sẽ thấy kết quả như sau: Cuối cùng, khởi động Clamd service và cấu hình để chạy khi boot:

Bước 4 — Lên lịch tự động quét cho CloudServer

Bạn có thể sử dụng Cron để lên lịch quét tự động hàng ngày cho hệ thống, ví dụ ở đây mình sẽ cho ClamAV quét thư mục /home hàng ngày: -Tạo file Cron: Bạn sử dụng lệnh vi, vim hoặc nano để tạo mới file: -Sau đó bạn dán nội dung sau vào file bạn vừa tạo, bạn có thể thay đổi SCAN_DIR thành thư mục mà bạn muốn quét, LOG_FILE thành đường dẫn đến file mà bạn muốn lưu lại log. Lưu ý, bạn cần tạo ra các thư mục và file log để tránh xảy ra lỗi không thể lưu log nhé. Set quyền cho file thực thi bằng lệnh sau: Bạn có thể sử dụng lệnh sau để kiểm tra xem file thực thi có hoạt động không bằng cách gõ Chúc bạn thành công Nguồn Mắt bão

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *