Cài đặt Odoo 15 trên Ubuntu 20.04

Tóm tắt nội dung

Odoo là gì ?

Odoo là một bộ ứng dụng kinh doanh mã nguồn mở phổ biến giúp các công ty quản lý và điều hành công việc kinh doanh của họ. Nó bao gồm một loạt các ứng dụng như CRM, Thương mại điện tử, trình tạo trang web, thanh toán, kế toán, sản xuất, kho hàng, quản lý dự án, hàng tồn kho, v.v., tất cả đều được tích hợp liền mạch.

Cài đặt Odoo:

Cài đặt phụ thuộc

Bước đầu tiên là cài đặt Git , Pip , Node.js và phát triển [các công cụ cần thiết để xây dựng:
sudo apt update
sudo apt install git python3-pip build-essential wget python3-dev python3-venv \
    python3-wheel libfreetype6-dev libxml2-dev libzip-dev libldap2-dev libsasl2-dev \
    python3-setuptools node-less libjpeg-dev zlib1g-dev libpq-dev \
    libxslt1-dev libldap2-dev libtiff5-dev libjpeg8-dev libopenjp2-7-dev \
    liblcms2-dev libwebp-dev libharfbuzz-dev libfribidi-dev libxcb1-dev
Nhâp”Y” để tiếp tục quá trình cài đặt

Tạo người dùng hệ thống

Chạy Odoo dưới quyền người dùng root tiềm ẩn nguy cơ bảo mật lớn. Chúng tôi sẽ tạo một nhóm và người dùng hệ thống mới với thư mục /opt/odoo15 chính sẽ chạy dịch vụ Odoo. Để làm như vậy, hãy chạy lệnh sau:
sudo useradd -m -d /opt/odoo15 -U -r -s /bin/bash odoo15

Cài đặt và cấu hình PostgreSQL

Odoo sử dụng PostgreSQL làm back-end cơ sở dữ liệu. PostgreSQL được bao gồm trong kho lưu trữ Ubuntu tiêu chuẩn. Việc cài đặt rất đơn giản:
sudo apt install postgresql -y
Sau khi dịch vụ được cài đặt, hãy tạo user PostgreSQL có cùng tên với người dùng hệ thống đã tạo trước đó. Trong ví dụ này, đó là odoo15:
sudo su - postgres -c "createuser -s odoo15"

Cài đặt wkhtmltopdf

wkhtmltopdf là một tập hợp các công cụ dòng lệnh mã nguồn mở để hiển thị các trang HTML thành PDF và các định dạng hình ảnh khác nhau. Để in báo cáo PDF trong Odoo, bạn cần cài đặt gói wkhtmltox này.
sudo wget https://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/releases/download/0.12.5/wkhtmltox_0.12.5-1.bionic_amd64.deb
Sau khi tệp được tải xuống, hãy cài đặt tệp bằng lệnh sau:
sudo apt install ./wkhtmltox_0.12.5-1.bionic_amd64.deb
Nhâp”y” để tiếp tục quá trình cài đặt

Cài đặt  Odoo 15

Đầu tiên, hãy thay đổi thành người dùng “odoo15”:
sudo su - odoo15
Sao chép mã nguồn Odoo 15 từ GitHub:
git clone https://www.github.com/odoo/odoo --depth 1 --branch 15.0 /opt/odoo15/odoo
Tạo một môi trường ảo Python mới cho Odoo:
cd /opt/odoo15
python3 -m venv odoo-venv
Kích hoạt môi trường ảo:
source odoo-venv/bin/activate
Các phần phụ thuộc Odoo được chỉ định trong tệp tin request.txt. Cài đặt tất cả các mô-đun Python được yêu cầu với pip3:
pip3 install wheel
pip3 install -r odoo/requirements.txt
Sau khi hoàn tất, hãy hủy kích hoạt môi trường bằng cách nhập:
deactivate
Chúng tôi sẽ tạo một thư mục mới, một thư mục riêng cho các addon của bên thứ 3:
mkdir /opt/odoo15/odoo-custom-addons
Chuyển trở lại người dùng sudo của bạn:
exit
Tạo tệp cấu hình với nội dung sau:
sudo nano /etc/odoo15.conf
Dán đoạn code này vào:
[options]
; This is the password that allows database operations:
admin_passwd = my_admin_passwd
db_host = False
db_port = False
db_user = odoo15
db_password = False
addons_path = /opt/odoo15/odoo/addons,/opt/odoo15/odoo-custom-addons

Tạo tệp đơn vị Systemd

Tệp đơn vị là tệp kiểu ini cấu hình chứa thông tin về một dịch vụ. Mở trình soạn thảo văn bản của bạn và tạo một tệp có tên odoo15.service với nội dung sau:
sudo nano /etc/systemd/system/odoo15.service
[Unit]
Description=Odoo15
Requires=postgresql.service
After=network.target postgresql.service

[Service]
Type=simple
SyslogIdentifier=odoo15
PermissionsStartOnly=true
User=odoo15
Group=odoo15
ExecStart=/opt/odoo15/odoo-venv/bin/python3 /opt/odoo15/odoo/odoo-bin -c /etc/odoo15.conf
StandardOutput=journal+console

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Thông báo cho systemd rằng tồn tại một tệp đơn vị mới:
sudo systemctl daemon-reload
Khởi động dịch vụ Odoo và cho phép nó bắt đầu khi khởi động bằng cách chạy:
sudo systemctl enable --now odoo15
Xác minh rằng dịch vụ đang hoạt động:
sudo systemctl status odoo15
Bạn có thể kiểm tra các tin nhắn được ghi bởi dịch vụ Odoo bằng lệnh dưới đây:
sudo journalctl -u odoo15

Kiểm tra cài đặt

Mở trình duyệt của bạn và nhập: http://<your_domain_or_IP_address>:8069

Phần kết:

Ở trên mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt Odoo 15 trên Ubuntu 20.04
Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812