Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cài đặt Git trên Ubuntu 20.04

Tóm tắt nội dung

Git là gì?

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System – DVCS), nó là một trong những hệ thống quản lý phiên bản phân tán phổ biến nhất hiện nay. Git cung cấp cho mỗi lập trình viên kho lưu trữ (repository) riêng chứa toàn bộ lịch sử thay đổi.

Cài đặt và cấu hình Git:

Cài đặt:

Đầu tiên cần cập nhật lại hệ thống:

$ sudo apt update

Sử dụng công cụ apt để cài đặt Git từ kho lưu trữ của Ubuntu bằng lệnh:

$ sudo apt install git -y

Kiểm tra phiên bản Git:

$ git --version

Cấu hình Git:

Đầu tiên đặt UserName bằng lệnh sau:

$ sudo git config --global user.name 'YOUR FULL NAME'

Cấu hình Emaill , email này dùng để đăng kí tài khoản github:

$ sudo git config --global user.email 'YOUR EMAIL'

Khởi tạo Git Repository:

$ cd YOUR/PROJECT/DIRECTORY

Khởi tạo thư mục cho git bằng lệnh sau:

$ sudo git init

Kiểm tra trạng thái của Git repository bằng lệnh sau:

$ sudo git status

Thêm tệp index.html vào Git repository như sau:

$ sudo git add index.html

Chạy lệnh git satatus để xem thay đổi

Tổng kết:

Ở trên mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình cơ bản cho Git trên ubuntu 20.04.