Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

Git là gì?

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System – DVCS), nó là một trong những hệ thống quản lý phiên bản phân tán phổ biến nhất hiện nay. Git cung cấp cho mỗi lập trình viên kho lưu trữ (repository) riêng chứa toàn bộ lịch sử thay đổi.

Cài đặt và cấu hình Git:

Cài đặt:

Đầu tiên cần cập nhật lại hệ thống:

$ sudo apt update

Sử dụng công cụ apt để cài đặt Git từ kho lưu trữ của Ubuntu bằng lệnh:

$ sudo apt install git -y

Kiểm tra phiên bản Git:

$ git --version

Cấu hình Git:

Đầu tiên đặt UserName bằng lệnh sau:

$ sudo git config --global user.name 'YOUR FULL NAME'

Cấu hình Emaill , email này dùng để đăng kí tài khoản github:

$ sudo git config --global user.email 'YOUR EMAIL'

Khởi tạo Git Repository:

$ cd YOUR/PROJECT/DIRECTORY

Khởi tạo thư mục cho git bằng lệnh sau:

$ sudo git init

Kiểm tra trạng thái của Git repository bằng lệnh sau:

$ sudo git status

Thêm tệp index.html vào Git repository như sau:

$ sudo git add index.html

Chạy lệnh git satatus để xem thay đổi

Tổng kết:

Ở trên mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình cơ bản cho Git trên ubuntu 20.04.

2 Comment

  1. hà thanh

    cho mình hỏi cách cài đặt Git trên ubuntu 18.04 thế nào ạ?

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.