Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

Deno là gì ?

Deno là Runtime Enviroment cho Javascript và TypeScript, sử dụng V8 Engine và ngôn ngữ lập trình Rust. Deno có một số điểm nổi bật như:
  • Bảo mật theo mặc đinh. Không thể truy cập các mô-đun khi chưa được enabled.
  • Hỗ trợ TypeScript.
  • Hệ thống mô-đun chuẩn hoá được đảm bảo hoạt động với Deno.
  • Chỉ gửi duy nhất một tập tin.

Cài đặt deno lên Ubuntu:

Tải xuống Deno:

Đầu tiên chúng ta cần cd đến thư mục tmp:
cd /tmp
Tiếp theo, sử dụng curl để tải xuống bản phát hành mới nhất của Deno từ GitHub:
curl -Lo "deno.zip" "https://github.com/denoland/deno/releases/latest/download/deno-x86_64-unknown-linux-gnu.zip"

Cài đặt Deno:

Cần cập nhật lại hệ thống:
sudo apt update
Sau khi cập nhật hệ thống xong chúng ta cần phải cài đặt unzip:
sudo apt install unzip
Sau khi cài đặt xong Unzip, sử dụng Unzip để giải nén Deno:
sudo unzip -d /usr/local/bin /tmp/deno.zip
Sử dụng ls để liệt kê tệp Deno đảm bảo tệp có chủ sở hữu và quyền chính xác:
ls -al /usr/local/bin/deno
Kiểm tra phiên bản của Deno dùng lệnh sau:
deno --version

Sử dụng Deno REPL:

Mở Deno REPL :
deno
Ví dụ nhập : hello world nhấn ENTER:
['hello', 'world'].join(' ')

Phần kết:

Ở trên mình đã hướng dẫn cách cài đặt Deno JavaScript Runtime trên Ubuntu 20.04

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.