loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

Giới thiệu:

Apache Maven là một công cụ quản lý và hiểu dự án mã nguồn mở được sử dụng chủ yếu cho các dự án Java. Maven sử dụng Mô hình đối tượng dự án (POM), về cơ bản là một tệp XML chứa thông tin về dự án, chi tiết cấu hình, phụ thuộc của dự án, v.v.

Cài đặt:

Cài đặt Apache Maven trên Ubuntu 20.04 với apt:

Cập nhật hệ thống: Cài đặt Maven bằng lệnh sau: Kiểm tra phiên bản chạy lệnh sau: Maven hiện đã được cài đặt trên hệ thống của bạn và bạn có thể bắt đầu sử dụng nó.

Cài đặt bản phát hành mới nhất của Apache Maven:

Cài đặt OpenJDK:

Maven 3.3+ yêu cầu JDK 1.7 Cập nhật lại hệ thống: Chạy lệnh sau để cài đặt OpenJDK 11: Nhập “y” để tiếp tục quá trình cài đặt Sau khi cài đặt hoàn tất, chạy lệnh sau để kiểm tra phiên bản JDK:

Tải xuống Apache Maven:

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy giải nén kho lưu trữ trong thư mục /opt: Để có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các phiên bản và bản cập nhật của Maven, chúng tôi sẽ tạo một liên kết tượng trưng maven sẽ trỏ đến thư mục cài đặt Maven:

Thiết lập biến môi trường:

Tiếp theo, chúng ta sẽ cần thiết lập các biến môi trường. Để làm như vậy, hãy mở trình soạn thảo văn bản của bạn và tạo một tệp mới có tên maven.sh trong thư mục /etc/profile.d/. Dán đoạn code sau vào: Chạy các lệnh sau để thực thi với chmod: Cuối cùng, tải các biến môi trường bằng lệnh source: Xác minh cài đặt bằng lệnh sau:

Phần kết:

Mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt Apache Maven trên Ubuntu 20.04

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *