Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img
Go là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được Google tạo ra để tạo ra các ứng dụng, Các ứng dụng phổ biến được viết bằng Go là  Kubernetes, Docker, Prometheus và Terraform

Tải xuống và cài đặt Go trên CentOS 8 

phiên bản mới nhất khi bài này được viết là 1.17.2 và mình sẽ tải xuống file tar.gz bằng lệnh wget :
# wget https://dl.google.com/go/go1.17.2.linux-amd64.tar.gz
tiếp theo mình giải nén file vừa tải được vào mục /usr/local bằng lệnh tar
# sudo tar -C /usr/local -xf go1.17.2.linux-amd64.tar.gz
tiếp theo mình điều chỉnh biến môi trường $PATH  bắt đầu mở file ~/.bash_profile và thêm như sau :
# vi ~/.bash_profile
export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin
như vậy là bạn đã cài đặt xong trên CentOS 8, nếu muốn kiểm tra cài đặt thì mình sẽ tạo ra chương trình “hello world” và chạy thử đầu tiên mình sẽ tạo ra một thư mục là go
# mkdir ~/go
và bên trong đó mình sẽ tạo thêm một không gian làm việc như sau :
# mkdir -p ~/go/src/hello
sau đó mình sẽ tạo một file có tên hello.go và viết một chương trình in ra chữ hello world
# vi ~/go/src/hello/hello.go
package main
import "fmt"
func main() {
    fmt.Printf("Hello, World\n")
}
tiếp theo mình trỏ vào thư mục chứa file hello.go và build nó :
#cd ~/go/src/hello
# go build
sau khi build file thực thi sẽ có tên là hello bây giờ mình se chạy thử file thực thi 
# ./hello

Kết luận 

mình đã hoàn tất cách cài đặt và tạo ra một chương trình Go trên CentOS 8. Nếu bạn có những câu hỏi nào hoặc vẫn đề nào đừng quên để lại câu hỏi bên dưới mình sẽ giải quyết tất cả cho bạn.

Nguồn : Linuxize.com

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.