Cài đặt iSCSI
Cấu hình iSCSI Initiator trên windows server 2019

Cấu hình với Powershell trên Powershell chạy với quyền admin và cấu hình iSCSI Initiator như sau. Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # start iSCSI Initiator service & set [automatic] for Startup PS C:UsersAdministrator> Start-Service -Name MSiSCSI PS C:UsersAdministrator> Set-Service -Name MSiSCSI -StartupType Automatic # set iSCSI Target to connect to […]

Cài đặt iSCSI
Cấu hình iSCSI target trên windows server 2019

Mở Server Manager và nhấn chọn File and Storage Services Chọn iSCSI và nhấn chọn  Trên iSCSI Virtual Disk Location, chọn máy chủ và dung lượng để thiết lập ổ đĩa iSCSI Tại iSCSI Virtual Disk Name, đặt tên cho ổ đĩa ảo Tại iSCSI Virtual Disk Size, thiết lập dung lượng cho ổ đĩa […]

Cài đặt iSCSI
Cài đặt iSCSI target trên windows server 2019

Cài đặt iSCSI để cấu hình Storage Server.Một mạng để lưu trữ được gọi là iSCSI target. Một máy Client kết nối với iSCSI target được gọi là iSCSI initiator. Cài đặt trên CUI Trên Powershell, chạy với quyền administrator và cài đặt iSCSI target server. Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. […]