loading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img
Khi muốn cài đặt thêm module NGINX, kích hoạt HTTP2 bạn bắt buộc phải complie NGINX từ source code vì bản thân chúng ta thường cài qua lệnh yum sẽ không được tích hợp sẵn. Ngoài ra, còn một tác dụng nữa không nhiều bạn biết đó là complie NGINX để test sức mạnh của CPU. Khi thuê VPS hoặc máy chủ (Server), bạn chỉ nhìn thấy những thông số chung chung như 1 vCore CPU, 2 vCore CPU và thậm chí nhiều nhà cung cấp còn giấu không public xung nhịp của CPU, bao nhiêu Ghz? Thậm chí khi đã nắm được đầy đủ thông tin bạn vẫn không thể biết được sức mạnh thực sự của nó như thế nào vì mỗi nhà cung cấp sẽ cấu hình VPS chỉ được sử dụng tối đa bao nhiêu % của 1 CPU vật lý mà thôi. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể biết được chính xác khả năng tính toán của CPU bằng cách trực tiếp đo thời gian thực hiện những tác vụ nặng, ví dụ như compile NGINX mà mình sẽ giới thiệu dưới đây. Mình sẽ hướng dẫn với bản Stable 1.12.x (mới nhất hiện nay là 1.12.2) mà Cloud Việt sử dụng. Khi có bản mới hơn các bạn chỉ cần thay version number vào là xong. Trước khi bắt đầu, update hệ thống: sudo yum check-update || sudo yum update -y

Compile NGINX từ source code

1. Cài đặt các thành phần bắt buộc sudo yum install gcc-c++ perl pcre-devel zlib-devel epel-release -y 2. Tải NGINX và thư viện OpenSSL cd /usr/local/src wget http://nginx.org/download/nginx-1.14.0.tar.gz && tar -xzvf nginx-1.14.0.tar.gz wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.0h.tar.gz && tar -xzvf openssl-1.1.0h.tar.gz rm -rf *.tar.gz 3. Cấu hình và Compile NGINX cd nginx-1.12.2 ./configure --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/run/nginx.lock --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp --user=nginx --group=nginx --with-compat --with-file-aio --with-threads --with-http_addition_module --with-http_auth_request_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_mp4_module --with-http_random_index_module --with-http_realip_module --with-http_secure_link_module --with-http_slice_module --with-http_ssl_module --with-http_stub_status_module --with-http_sub_module --with-http_v2_module --with-mail --with-mail_ssl_module --with-stream --with-stream_realip_module --with-stream_ssl_module --with-stream_ssl_preread_module --with-cc-opt='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m64 -mtune=generic -fPIC' --with-ld-opt='-Wl,-z,relro -Wl,-z,now -pie' --with-openssl=/usr/local/src/openssl-1.1.0h make Chờ quá trình biên dịch xong, bạn sẽ có file NGINX ở đường dẫn objs/nginx

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *