Hướng dẫn cài đặt Direct Admin trên CentOS 7

Tóm tắt nội dung

Cài các gói cần thiết trước khi bắt đầu setup Directadmin

# yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \ libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \ autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel # yum -y install psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file

1. Update các bản vá mới nhất cho hệ thống

[root@VPS ~]# yum update -y 2. Tải bản cài đặt từ Direct Admin [root@VPS ~]# wget http://www.directadmin.com/setup.sh –2016-06-11 03:03:52–  http://www.directadmin.com/setup.sh Resolving www.directadmin.com (www.directadmin.com)… 216.144.255.179 Connecting to www.directadmin.com (www.directadmin.com)|216.144.255.179|:80… connected. HTTP request sent, awaiting response… 200 OK Length: 46879 (46K) [application/x-sh] Saving to: ‘setup.sh’ 100%[=========================================================>] 46,879       109KB/s   in 0.4s 2016-06-11 03:03:53 (109 KB/s) – ‘setup.sh’ saved [46879/46879] 3. Phân quyền cho file cài đặt [root@VPS ~]# chmod 755 setup.sh 4. Chạy file setup.sh để bắt đầu cài đặt. [root@VPS ~]# ./setup.sh *** 64-bit OS *** ***************************************************** * * DirectAdmin requires certain packages, described here: *   http://help.directadmin.com/item.php?id=354 * Would you like to install these required pre-install packages? (y/n): y <= Nhập y và Enter * * Installing pre-install packages …. Loaded plugins: fastestmirror Loading mirror speeds from cached hostfile * base: mirror.readyspace.com * extras: centos.usonyx.net * updates: mirror.readyspace.com Package wget-1.14-10.el7_0.1.x86_64 already installed and latest version Package gcc-4.8.5-4.el7.x86_64 already installed and latest version Package gcc-c++-4.8.5-4.el7.x86_64 already installed and latest version Package flex-2.5.37-3.el7.x86_64 already installed and latest version Package bison-2.7-4.el7.x86_64 already installed and latest version Package 1:make-3.82-21.el7.x86_64 already installed and latest version … Nothing to do * ***************************************************** Please enter your Client ID :      <= Nhập Client ID và Enter Please enter your License ID :     <= Nhập License ID Please enter your hostname (server.domain.com) It must be a Fully Qualified Domain Name Do *not* use a domain you plan on using for the hostname: eg. don’t use domain.com. Use server.domain.com instead. Do not enter http:// or www Enter your hostname (FQDN) : vps.cloudviet.com.vn  <= Nhập hostname Client ID: License ID: Hostname: vps.cloudviet.com.vn Is this correct? (y,n) : y    <= Nhập y và Enter The following ethernet devices/IPs were found. Please enter the name of the device you wish to use: eth0       188.166.246.107 Enter the device name: eth0  <= Nhập card mạng mong muốn trong trường hợp máy chủ có nhiều card mạng và Enter Your external IP: 188.166.246.107 The external IP should typically match your license IP. Is 188.166.246.107 the IP in your license? (y,n) : y  <= Nhập y và Enter DirectAdmin will now be installed on: Enterprise 7.2 Is this correct? (must match license) (y,n) : y    <= Nhập y và Enter You have chosen custombuild 2.0. –2016-06-11 03:42:52–  http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild/build Resolving files.directadmin.com (files.directadmin.com)… 69.162.69.58, 208.167.226.3, 216.144.254.90 Connecting to files.directadmin.com (files.directadmin.com)|69.162.69.58|:80… connected. HTTP request sent, awaiting response… 200 OK Length: 639078 (624K) Saving to: ‘/usr/local/directadmin/custombuild/build’ 100%[============================================================>] 639,078      468KB/s   in 1.3s 2016-06-11 03:42:54 (468 KB/s) – ‘/usr/local/directadmin/custombuild/build’ saved [639078/639078] Would you like the default settings of apache 2.4 with mod_ruid2 and php 5.5 cli? (y/n): y  <= Nhập y và Enter Using the default settings for custombuild. Would you like to search for the fastest download mirror? (y/n): y  <= Nhập y và Enter Testing with file 10.kb: 144703488 B/s   – files2.directadmin.com 93323264 B/s    – files4.directadmin.com 93637836 B/s    – files6.directadmin.com 28467 B/s       – files7.directadmin.com 232783872 B/s   – files8.directadmin.com 180355072 B/s   – files9.directadmin.com 133169152 B/s   – files10.directadmin.com Tiến trình cài đặt bắt đầu, bạn vui lòng chờ 30 phút để hệ thống tự động cài đặt, cho đến khi nhận đươc thông báo như bên dưới là thành công, bạn lưu lại các thông tin quan trọng : The following information has been set: Admin username:   admin Admin password:   MvXSnaFVSs Admin email:      admin@vps.cloudviet.com.vn Server IP: 188.166.246.107 Server Hostname: vps.cloudviet.com.vn To login now, follow this link: http://188.166.246.107:2222 and enter your Admin username and password when prompted. You should now visit http://admin.site-helper.com and http://www.directadmin.com/newinstall.html to learn how to get started. Thank you for using DirectAdmin.  Should you have any questions, don’t hesitate to contact us at support@directadmin.com ## REPORT_END Permissions set System Security Tips: http://help.directadmin.com/item.php?id=247 5. Mở các port trên Firewall để chạy các dịch vụ HTTPD; FTP; Mail …v…v [root@VPS  ~]# firewall-cmd –permanent –add-port=2222/tcp [root@VPS ~]# firewall-cmd –permanent –add-port=21/tcp [root@VPS ~]# firewall-cmd –permanent –add-port=25/tcp [root@VPS ~]# firewall-cmd –permanent –add-port=80/tcp …v…v Khi add xong các port thì reload lại firewall: [root@VPS ~]# firewall-cmd –reload
Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812