loading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img
ảo hóa
Proxmox VE 4, 5 đều hỗ trợ cài đặt nhiều cụm và quản lý tập trung của nhiều máy chủ Proxmox. Bạn có thể quản lý nhiều máy chủ Proxmox thông qua giao diện web dễ sử dụng và quản trị. Tính năng này thực sự tiện dụng khi bạn có một sở hữu nhiều máy chủ lớn hơn.

Các tính năng của Proxmox Cluster:

  • Quản lý web tập trung.
  • Hỗ trợ cho nhiều phương thức xác thực.
  • Dễ dàng di chuyển các máy ảo và container trong cụm.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng kiểm tra Proxmox . Trong bài viết hướng dẫn này, chúng tôi sẽ xây dựng một cụm Proxmox 4 với 3 máy chủ Proxmox và 1 máy chủ lưu trữ NFS. Các máy chủ Proxmox sử dụng Debian, máy chủ NFS sử dụng CentOS 7. Bộ lưu trữ NFS được sử dụng để lưu trữ các tệp ISO, mẫu và máy ảo. Thông tin cấu hình máy chủ như sau:
  • 3 máy chủ Proxmox
pve1 IP: 192.168.1.114 FQDN: pve1.myproxmox.co SSH port: 22 pve2 IP: 192.168.1.115 FQDN: pve2.myproxmox.co cổng SSH: 22 pve3 IP: 192.168.1.116 pve3.myproxmox.co: FQDN cổng SSH: 22
  • Máy chủ 1 CentOS 7 dưới dạng lưu trữ NFS với IP 192.168.1.101
  • Ngày và giờ được đồng bộ hóa trên mỗi máy chủ Proxmox.

Bước 1 – Cấu hình lưu trữ NFS

Trong bước này, chúng tôi sẽ thêm sử dụng lưu trữ NFS cho Proxmox và cho phép nhiều node Proxmox đọc và ghi trên bộ lưu trữ được chia sẻ này. Đăng nhập vào máy chủ NFS bằng ssh: Tạo thư mục mới mà chúng tôi sẽ chia sẻ với NFS: Bây giờ thêm tất cả địa chỉ IP proxmox vào tệp cấu hình NFS, tôi sẽ chỉnh sửa file “exports” với vim: Dán cấu hình bên dưới: Lưu file và thoát khỏi trình chỉnh sửa. Để kích hoạt cấu hình mới, hãy xuất lại thư mục NFS và đảm bảo thư mục dùng chung đang hoạt động:

Bước 2 – Cấu hình máy chủ

Bước tiếp theo là cấu hình tệp máy chủ trên mỗi nút Proxmox. Đăng nhập vào máy chủ pve1 bằng ssh: Bây giờ chỉnh sửa file hosts máy chủ với vim: Đảm bảo pve1 trên file và sau đó thêm pve2 và pve3 vào file hosts máy chủ: Lưu file và khởi động lại pve1: Tiếp theo pve2 – đăng nhập vào máy chủ bằng ssh: Chỉnh sửa file hosts máy chủ: thêm cấu hình dưới đây: Lưu file và khởi động lại: Tiếp theo pve3 – đăng nhập vào máy chủ pve3 bằng ssh: chỉnh sửa file hosts máy chủ: Bây giờ thêm cấu hình bên dưới: Lưu file hosts và khởi động lại pve3:

Bước 3 – Tạo cụm trên máy chủ Proxmox pve1

Trước khi tạo cụm mới, đảm bảo ngày và giờ được đồng bộ hóa trên tất cả các node proxmox và bằng ssh qua cổng port 22. Đăng nhập vào máy chủ pve1 và tạo cụm mới: Kết quả: Giải thích lệnh trên như sau: pvecm : Bộ công cụ quản lý cụm Proxmox VE tạo : Tạo cấu hình cụm mới mynode : tên cụm Bây giờ hãy kiểm tra cụm với lệnh bên dưới:

Bước 3 – Thêm pve2 và pve3 vào cụm

Trong bước này, chúng tôi sẽ thêm node Proxmox pve2 vào cụm. Đăng nhập vào máy chủ pve2 và thêm vào cụm “mynode” pve1: add : thêm nút pve2 vào cụm mà chúng ta đã tạo trên pve1 với IP: 192.168.1.114. Sau đó thêm pve3 vào cụm.

Bước 4 – Kiểm tra cụm Proxmox

Nếu các bước trên đã được thực hiện mà không có lỗi, hãy kiểm tra cấu hình cụm với: Nếu bạn muốn xem các nút, sử dụng lệnh dưới đây:

Bước 5 – Thêm chia sẻ NFS vào Cụm Proxmox

Mở máy chủ Proxmox pve1 bằng trình duyệt của bạn: https://192.168.1.114:8006/ và đăng nhập bằng mật khẩu của bạn. Bạn có thể thấy máy chủ pve1, pve2 và pve3 ở phía bên trái. Bây giờ hãy chuyển đến tab “Storage” và nhấp vào “add”. Chọn loại lưu trữ, chúng tôi sử dụng NFS trên máy chủ Centos. Điền thông tin chi tiết về máy chủ NFS: ID : Tên của Máy chủ lưu trữ : Địa chỉ IP của bộ lưu trữ Xuất : Tự động phát hiện thư mục dùng chung Nội dung : Loại nội dung trên bộ lưu trữ Nút : Có sẵn trên nút 1,2 và 3 Sao lưu : Sao lưu tối đa Nhấp vào thêm. Và bây giờ bạn có thể thấy bộ lưu trữ NFS có sẵn trên tất cả các node Proxmox.

Phần kết luận

Proxmox VE 4, 5 hoặc các bản cao hơn đều hỗ trợ các cụm lên tới 32 node vật lý. Quản lý Proxmox tập trung giúp dễ dàng định cấu hình tất cả các node có sẵn từ một nới khác. Quản trị đơn giản, dễ làm ví dụ như dễ dàng di chuyển VM từ nút này sang nút khác. Bạn có thể sử dụng 2 máy chủ Proxmox để thiết lập nhiều nút. Tuy nhưng nếu bạn muốn thiết lập Proxmox để có tính sẵn sàng cao hơn, bạn cần 3 node Proxmox trở lên.

Nguồn: howtoforge

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *