Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

Pip là gì ?

PIP là một trình quản lý thư viện cho Python, viết tắt của từ Preferred Installer Program. Đây là một tiện ích dòng lệnh cho phép bạn cài đặt, cài đặt lại hoặc gỡ cài đặt các gói PyPI bằng một dòng lệnh đơn giản và dễ hiểu: pip.

Cài đặt Pip:

Cài đặt trên python:

Cập nhật lại hệ thống:
sudo apt update
Sử dụng lệnh sau để cài đặt:
sudo apt install python3-pip
Bấm “y” để tiếp tục Sau khi cài đặt hoàn tất, kiểm tra phiên bản Pip:
pip3 --version

Sử dụng Pip:

Để xem danh sách các lệnh, dùng lệnh sau:
pip3 --help

Cài đặt các gói với Pip:

Để cài đặt phiên bản mới nhất của gói dùng lệnh sau:
pip3 install scrapy
Để cài đặt một phiên bản cụ thể của gói, bạn sẽ sử dụng lệnh sau:
pip3 install scrapy==1.5

Cài đặt Gói với Pip bằng Tệp Yêu cầu:

Sử dụng lệnh sau để cài đặt danh sách các yêu cầu được chỉ định trong tệp:
pip3 install -r requirements.txt

Liệt kê các gói đã cài đặt:

Để liệt kê tất cả các gói pip đã cài đặt, hãy sử dụng lệnh sau:
pip3 list

Nâng cấp gói hàng với Pip:

Để nâng cấp gói đã cài đặt lên phiên bản mới nhất, hãy dùng lệnh sau:
pip3 install --upgrade package_name

Gỡ cài đặt các gói bằng Pip:

pip3 uninstall package_name

Phần kết:

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách cài đặt pip trên máy Ubuntu của mình và cách quản lý các gói Python bằng pip.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.