Cài đặt ownCloud trên CentOS 8

Tóm tắt nội dung

Hướng dẫn này giải thích cách cài đặt và cấu hình ownCloud với Apache trên CentOS 8. Điều kiện: – Đăng nhập với tư cách root hoặc người dùng có quyền truy cập sudo. – Bạn đã cài đặt MariaDB , Apache và PHP 7.2 hoặc 7.3 trên hệ thống của mình.

Tạo cơ sở dữ liệu

Đăng nhập vào trình bao MariaDB bằng cách gõ:
sudo mysql
Chạy câu lệnh SQL sau để tạo cơ sở dữ liệu mới :
MariaDB [ (none) ]> CREATE DATABASE owncloud CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
Tạo cơ sở dữ liệu mới và cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu:
MariaDB [ (none) ]> GRANT ALL ON owncloud.* TO 'ownclouduser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'change-with-strong-password';
Sau khi hoàn tất, thoát khỏi bảng điều khiển MariaDB bằng cách nhập:
MariaDB [ (none) ]> EXIT;

Cài đặt Mô-đun Apache và PHP

Chạy lệnh sau để cài đặt tất cả các phần mở rộng PHP được yêu cầu:
sudo dnf install php php-curl php-gd php-intl php-json php-ldap php-mbstring php-mysqlnd php-xml php-zip php-opcache
Tải các mô-đun mới bằng cách khởi động lại dịch vụ FPM:
sudo systemctl restart php-fpm

Tải ownCloud xuống

Sử dụng lệnh wget sau để tải xuống kho lưu trữ zip ownCloud:
wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-10.3.2.tar.bz2 -P /tmp
Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy giải nén kho lưu trữ vào thư mục /var/www:
sudo tar jxf /tmp/owncloud-10.3.2.tar.bz2 -C /var/www
output
sudo chown -R apache: /var/www/owncloud
Nếu SELinux đang chạy, bạn sẽ cần cập nhật bảo mật của SELinux:
sudo chcon -Rt httpd_sys_rw_content_t /var/www/owncloud
Mở trình soạn thảo văn bản của bạn và tạo tệp cấu hình Apache sau.
sudo nano /etc/httpd/conf.d/owncloud.conf
Alias /owncloud "/var/www/owncloud/"
Directory /var/www/owncloud/
  Options +FollowSymlinks
  AllowOverride All
 IfModule mod_dav.c
  Day off
/IfModule
  SetEnv HOME /var/www/owncloud
  SetEnv HTTP_HOME /var/www/owncloud
/Directory
Khởi động lại Apache để kích hoạt csc thay đổi:
sudo systemctl restart httpd

Cài đặt ownCloud

Cài đặt ownCloud bằng cách truy cập tên miền hoặc địa chỉ IP của máy chủ của bạn, sau đó /owncloud :
https://domain_name_or_ip_address/owncloud
Bạn sẽ thấy trang thiết lập ownCloud. Nếu bạn không thể truy cập trang, thì có thể firewall của bạn đang chặn cổng 80 hoặc 443. Sử dụng các lệnh sau để mở cổng cần thiết:
sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp
sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=443/tcp
sudo firewall-cmd --runtime-to-permanent
Bấm vào nút Finish setup. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến bảng điều khiển ownCloud được đăng nhập với tư cách người dùng quản trị.

Theo nguồn: linuxize.com

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812