Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cài đặt Java trên Ubuntu 20.04

Tóm tắt nội dung

Cài đặt Java trên Ubuntu 20.04 | Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất và JVM ( máy ảo của Java ) là môi trường thời gian chạy để chạy các ứng dụng Java. Hai nền tảng này được yêu cầu cho phần mềm phổ biến bao gồm Tomcat , Jetty , Cassandra , Glassfish và Jenkins .

Cài đặt:

Đầu tiên chúng ta cập nhật lại hệ thống dùng lệnh:

sudo apt update

Kiểm tra xem đã có Java chưa:

java -version

Như các bạn đã thấy hệ thống của chúng ta chưa cài đặt Java.

Chạy lệnh sau để cài đặt OpenJDK 11 :

sudo apt install default-jre

Bấm “y” để tiếp tục quá trình cài đặt

Sau khi quá trình cài đặt xong , các bạn kiểm tra lại :

java -version

Như vậy đã cài đặt Java 11 trên hệ thống

Tiếp theo chúng ta cài đặt JDK:

sudo apt install default-jdk

Bấm “y” để tiếp tục quá trình cài đặt

Kiểm tra phiên bản JDK bạn đã cài:

javac -version

Đặt biến môi trường JAVA_HOME trong ubuntu:

Kiểm tra thư mục chứa Java của bạn:

readlink -f / usr / bin / java

Sau, đó mở file /etc/environment:

sudo nano /etc/environment

Và dán đoạn mã sau vào:

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64"

Lưu và tải laaij tệp để áp dụng các thay đổi:

 source /etc/environment

Xác nhận biến môi trường đã được cài đặt:

echo $JAVA_HOME

Phần kết:

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách cài đặt Java Runtime Environment ( JRE ) và Java Developer Kit ( JDK ) trên Ubuntu 20.04