Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

 

Giới thiệu:

Go, thường được gọi là golang là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở hiện đại do Google tạo ra cho phép bạn xây dựng các ứng dụng đáng tin cậy và hiệu quả. Go là một ngôn ngữ biên dịch, có nghĩa là bạn cần biên dịch mã nguồn để tạo một tệp thực thi được sử dụng để chạy phần mềm.

Cài đặt Go:

Tải xuống tarball Go:

Chạy lệnh sau để tải xuống và giải nén Go vào kho lưu trữ:

wget -c https://dl.google.com/go/go1.14.2.linux-amd64.tar.gz -O - | sudo tar -xz -C /usr/local

Điều chỉnh biến đến đường dẫn:

Đầu tiên, đặt giá trị gốc của Go, giá trị này cho Go biết nơi tìm các tệp của nó.

Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chỉnh sửa file .profile  chứa danh sách các lệnh mà hệ thống chạy mỗi khi bạn đăng nhập.

Mở file .profile bằng lệnh sau:

sudo nano ~/.profile

Sau đó thêm đoạn code này vào:

export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin

Tiếp theo, lưu và đóng file và tải biến môi trường mới được thêm vào bằng lệnh:

source ~/.profile

Xác định phiên bản Go:

Dùng lệnh sau để xem phiên bản Go:

go version

Bắt đầu với Go:

Bây giờ Go đã được cài đặt và các đường dẫn được đặt cho máy chủ của bạn, bạn có thể thử tạo Hello, World! ứng dụng của mình để đảm bảo rằng Go đang hoạt động.

Đầu tiên, hãy tạo một thư mục mới cho không gian làm việc Go của bạn:

mkdir hello

Sau đó chuyển vào thư mục mới tạo:

cd hello

Tiếp theo tạo tệp Hello,World!:

nano hello.go

Thêm đoạn code này vào:

package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("Hello, World!")
}

Chạy  lệnh sau để xây dựng chương trình:

go build

Chạy lệnh sau để thực thi chương trình:

./hello

Phần kết:

Bây giờ bạn đã tải xuống và cài đặt Go trên hệ thống Ubuntu của mình, bạn có thể bắt đầu phát triển các dự án Go của mình.

nguồn:linuxize

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.