Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

GCC là gì ?:

Bộ sưu tập trình biên dịch GNU (GCC) là một tập hợp các trình biên dịch và thư viện cho các ngôn ngữ lập trình C, C ++, Objective-C, Fortran, Ada, Go và D. Rất nhiều dự án mã nguồn mở, bao gồm cả nhân Linux và các công cụ GNU, được biên dịch bằng GCC.

Cài đặt GCC trên Ubuntu:

Cập nhật lại hệ thống:

sudo apt update

Cài đặt bằng lệnh sau:

sudo apt install build-essential

Bấm “y” để tiếp tục quá trình cài đặt:

Kiểm tra phiên bản của GCC để xác định rằng đã cài đặt thành công:

gcc --version

Biên soạn một ví dụ :

Biên dịch một chương trình C hoặc C ++ cơ bản bằng GCC khá dễ dàng. Mở trình soạn thảo văn bản của bạn và tạo tệp sau:

nano hello.c

Thêm đoạn mã này vào:

// hello.c
#include <stdio.h>
 
int main() {
    printf("Hello, world!\n");
    return 0;
}

Lưu tệp và biên dịch nó thành tệp thực thi:

gcc hello.c -o hello

Bây giờ dùng lệnh sau để chạy:

./hello

Phần kết:

Chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách cài đặt GCC trên Ubuntu 20.04. 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.