Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cách cài đặt và cấu hình Redis trên CentOS 8

Tóm tắt nội dung

Redis (Remote Dictionary Server) là một kho lưu trữ dữ liệu key-value và mã nguồn mở. Nó được dùng để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, có thể sử dụng như một database, bộ nhớ cache hay một message broker và hỗ trợ các cấu trúc dữ liệu khác nhau như Chuỗi, Hàm băm, Danh sách v.v. Redis cung cấp tính khả dụng cao thông qua Redis Sentinel và phân vùng tự động trên nhiều nút Redis với Redis Cluster. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình Redis trên CentOS 8.

Cài đặt Redis trên CentOS 8

Phiên bản Redis 5.0.x có mặc định trong kho lưu trữ CentOS 8. Để cài đặt nó làm như sau :
# sudo dnf install redis-server
Sau khi đã cài đặt tiếp tục khởi dộng dịch vụ Redis :
# sudo systemctl enable --now redis
Để kiểm tra xem máy chủ Redis có đang chạy hay không, hãy nhập:
# sudo systemctl status redis
Bạn đã cài đặt và chạy Redis trên máy chủ CentOS 8 của mình.

Cấu hình quyền truy cập từ xa của Redis

Theo mặc định, Redis không cho phép kết nối từ xa. Bạn chỉ có truy cập với localhost. Để cấu hình Redis chấp nhận các kết nối từ xa, hãy làm như sau :
# sudo vi /etc/redis.conf
`Tim đến dòng bind 127.0.0.1 và thêm địa IP riêng của bạn: lưu và đóng file. Tiếp theo là bạn khởi động lại dịch vụ Redis để các thay đổi có hiệu lực  :
# sudo systemctl restart redis
Sử dụng lệnh sau để xác định máy chủ Redis đang hoạt động trên port 6379 :
# ss -an | grep 6379
Tiếp theo cần cấu hịnh lại tường lửu để có thể truy cập trên cổng TCP 6379. Ở dưới đây minh sẽ cho phép kết nối với một dải IP  192.1.100.0 truy cập :
# sudo firewall-cmd --new-zone=redis --permanent # sudo firewall-cmd --zone=redis --add-port=6379/tcp --permanent # sudo firewall-cmd --zone=redis --add-source=192.1.100.0/24 --permanent # sudo firewall-cmd --reload
Các lệnh trên tạo một vùng mới có tên redis, mở cổng 6379 và cho phép truy cập từ IP đã chỉ định. Tại thời điểm này, máy chủ Redis sẽ chấp nhận các kết nối từ xa trên cổng TCP 6379. Đảm bảo rằng tường lửa của bạn được cấu hình để chỉ chấp nhận các kết nối từ các dải IP đáng tin cậy. Tiếp theo mình sẽ kiểm tra thử thiết lập đã thành công chưa bằng cách ping đến máy chủ Redis bằng cách sử dụng lênh redis-cli :
# redis-cli -h 192.1.100.200 ping

Kết luận

Mình đã hướng dẫn bạn cách cài đặt Redis trên CentOS 8. Nếu bạn có những câu hỏi nào hoặc vẫn đề nào đừng quên để lại câu hỏi bên dưới mình sẽ giải quyết tất cả cho bạn.

Nguồn : Linuxize.com