loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

Redis là một kho lưu trữ khóa-giá trị trong bộ nhớ được biết đến với tính linh hoạt, hiệu suất và hỗ trợ ngôn ngữ rộng rãi. Hướng dẫn này trình bày cách cài đặt, cấu hình và bảo mật Redis trên máy chủ Ubuntu 20.04

Cài đặt và cấu hình Redis:

Đầu tiên cập nhật lại hệ thống:

Cài đặt Redis bằng lệnh sau:

Bấm “y” để tiếp tục quá trình cài đặt

Sau khi quá trình cài đặt Redis xong cần thay đổi cấu hình của Redis.

Mở tệp redis.conf tìm đến dòng code sau:

Sau khi tìm thấy thay đổi no thành systemd

Sau đó lưu và đóng tệp lại. Khởi động lại Redis:

Kiểm tra Redis:

Kiểm tra xem dịch vụ có đang chạy hay không bằng lệnh sau:

Ta thấy Redis đang chạy.

Kiểm tra xem Redis có hoạt động chính xác hay không:

Hãy kiểm tra kết nối ping bằng lệnh:

redis.confkiểm tra xem bạn có thể đặt khóa bằng chạy lệnh:

Lấy giá trị bằng cách gõ:

Thoát Redis dùng lệnh sau:

Sau đó, kết nối với ứng dụng dòng lệnh một lần nữa và xác nhận rằng giá trị thử nghiệm của bạn vẫn có sẵn:

Giá trị của khóa của bạn vẫn có thể truy cập được:

Liên kết với Localhost:

Mở tệp cấu hình Redis để chỉnh sửa:

Tìm đến dòng này

Bỏ dấu “#” ở dòng này

Sau đó khởi động lại dịch vụ:

Để kiểm tra xem thay đổi này đã có hiệu lực chưa dùng lệnh sau:

Cấu hình mật khẩu Redis:

Mở tệp cấu hình Redis  và tìm đến dòng SECURITY  

Sau đó bỏ dấu “#”

Sau đó khởi động lại dịch vụ:

Để kiểm tra xem mật khẩu có hoạt động hay không, hãy truy cập vào dòng lệnh Redis:

Đặt khóa thành giá trị trước khi xác thực:

Truy vấn Redis cho giá trị của khóa mới:

Sau khi xác nhận rằng bạn có thể chạy các lệnh trong ứng dụng khách Redis sau khi xác thực, bạn có thể thoát:

Phần kết:

Ở trên mình đã hướng dẫn Cách cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 20.04

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *