Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cách cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 20.04

Tóm tắt nội dung

Redis là một kho lưu trữ khóa-giá trị trong bộ nhớ được biết đến với tính linh hoạt, hiệu suất và hỗ trợ ngôn ngữ rộng rãi. Hướng dẫn này trình bày cách cài đặt, cấu hình và bảo mật Redis trên máy chủ Ubuntu 20.04

Cài đặt và cấu hình Redis:

Đầu tiên cập nhật lại hệ thống:

# sudo apt update

Cài đặt Redis bằng lệnh sau:

# sudo apt install redis-server

Bấm “y” để tiếp tục quá trình cài đặt

Sau khi quá trình cài đặt Redis xong cần thay đổi cấu hình của Redis.

Mở tệp redis.conf tìm đến dòng code sau:

# sudo nano /etc/redis/redis.conf

Sau khi tìm thấy thay đổi no thành systemd

Sau đó lưu và đóng tệp lại. Khởi động lại Redis:

# sudo systemctl restart redis.service

Kiểm tra Redis:

Kiểm tra xem dịch vụ có đang chạy hay không bằng lệnh sau:

# sudo systemctl status redis

Ta thấy Redis đang chạy.

Kiểm tra xem Redis có hoạt động chính xác hay không:

# redis-cli

Hãy kiểm tra kết nối ping bằng lệnh:

> ping

redis.confkiểm tra xem bạn có thể đặt khóa bằng chạy lệnh:

> set test "It's working!"

Lấy giá trị bằng cách gõ:

> get test

Thoát Redis dùng lệnh sau:

exit

Sau đó, kết nối với ứng dụng dòng lệnh một lần nữa và xác nhận rằng giá trị thử nghiệm của bạn vẫn có sẵn:

# redis-cli
> get test

Giá trị của khóa của bạn vẫn có thể truy cập được:

Liên kết với Localhost:

Mở tệp cấu hình Redis để chỉnh sửa:

# sudo nano /etc/redis/redis.conf

Tìm đến dòng này

Bỏ dấu “#” ở dòng này

Sau đó khởi động lại dịch vụ:

# sudo systemctl restart redis

Để kiểm tra xem thay đổi này đã có hiệu lực chưa dùng lệnh sau:

# sudo netstat -lnp | grep redis

Cấu hình mật khẩu Redis:

Mở tệp cấu hình Redis  và tìm đến dòng SECURITY  

Sau đó bỏ dấu “#”

Sau đó khởi động lại dịch vụ:

# sudo systemctl restart redis.service

Để kiểm tra xem mật khẩu có hoạt động hay không, hãy truy cập vào dòng lệnh Redis:

redis-cli

Đặt khóa thành giá trị trước khi xác thực:

# set key1 10

Truy vấn Redis cho giá trị của khóa mới:

# get key1

Sau khi xác nhận rằng bạn có thể chạy các lệnh trong ứng dụng khách Redis sau khi xác thực, bạn có thể thoát:

# quit

Phần kết:

Ở trên mình đã hướng dẫn Cách cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 20.04