logo_windows-server-2019
Conditional Forwarder

Cấu hình trên PowerShell Conditional Forwarder chuyển các truy vấn cụ thể đến một máy chủ bạn chọn.Đặt Ip cho Conditional: 10.0.0.10. Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. PS C:UsersAdministrator> Add-DnsServerConditionalForwarderZone -Name “server.education” -MasterServers 10.0.0.10 -PassThru ZoneName ZoneType IsAutoCreated IsDsIntegrated IsReverseLookupZone IsSigned ——– ——– ————- ————– ——————- ——– server.education Forwarder False False […]

logo_windows-server-2019
Forwarder

DNS Forwarder để chuyển các truy vấn đến các máy chủ DNS khác.Đặt địa chỉ IP: 10.0.0.10 cho DNS Forwarder. Cấu hình trên PowerShell Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. PS C:UsersAdministrator> Add-DnsServerForwarder -IPAddress 10.0.0.10 -PassThru UseRootHint : True Timeout(s) : 3 EnableReordering : True IPAddress : 10.0.0.10 ReorderedIPAddress : 10.0.0.10 PS […]

logo_windows-server-2019
Cấu hình Stub Zone

Cấu hình Stub zone chỉ với SOA, NS, Glue Record.Mô hình thực hiện. Cấu hình trên PowerShell Các máy chủ được phép chuyển zone files theo mặc định là Name-Server được thêm vào cài đặt từng Zone trên máy chủ DNS Master. Do đó, hãy thêm máy chủ DNS Stub vào cấu hình máy chủ  […]

Cấu hình Secondary Zone trong DNS Server

Cấu hình Secondary Zone trên máy chủ DNS Secondary. Trong bài này mình làm với mô hình sau. Cấu hình trên PowerShell Các máy chủ được phép chuyển Zone Files theo mặc định là Name-Server được thêm vào cài đặt từng Zone trên máy chủ DNS Master. Để thực hiện việc này trươc tiên hãy thêm máy chủ […]

Cài đặt DNS Server

 Cấu hình DNS Server để cung cấp tính năng phân giải tên máy chủ hoặc địa chỉ IP.Cài đặt trên Cui: chạy Powershell với quyền admin, và chạy lệnh như sau. Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # install DNS with admin tools PS C:UsersAdministrator> Install-WindowsFeature DNS -IncludeManagementTools Success Restart Needed Exit […]