Cài đặt và cấu hình WebDAV trên IIS

Cấu hình WebDAV để sử dụng Chia sẻ tệp qua HTTP.Trong ví dụ này, cấu hình cài đặt đặt thư mục ảo trong Trang Web và đặt WebDAV cho thư mục. Và cũng tạo một nhóm cục bộ [DavGroup] để cấp quyền đọc và ghi cho chúng vào thư mục WebDAV. Cấu hình trên Powershell […]

Cấu hình Basic Authentication trên IIS

Cấu hình trên Powershell Trong ví dụ này, Cấu hình cài đặt tạo thư mục [auth_basic] trong trang web [RX-7.srv.world] và đặt Basic Authentication cho Thư mục.Mở Powershell và chạy với quyền quản trị là Admin. Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # install Basic Authentication feature PS C:UsersAdministrator> Install-WindowsFeature Web-Basic-Auth Success […]

Cài đặt tính năng ASP.NET

Cài đặt Tính năng Install ASP.NET để cấu hình môi trường Web Application. Cài đặt trên Powershell Chạy Powershell với quyền quản trị Admin và cấu hình như sau:  Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # install ASP.NET 4.7 # if also install ASP.NET 3.5, specify [Web-Asp-Net] with comma separated PS C:UsersAdministrator> […]

Kích hoạt HSTS cho web sites

HTTP Strict Transport Security ( HSTS ) là một cơ chế chính sách giúp bảo vệ các trang web chống lại các cuộc tấn công trung gian như tấn công hạ cấp giao thức và chiếm quyền điều khiển cookie. Nó cho phép các máy chủ web tuyên bố rằng các trình duyệt web (hoặc các tác nhân người dùng tuân thủ khác) sẽ tự động tương tác […]

Cài đặt SSL/TLS

Trên powershell Nếu bạn sử dụng chứng chỉ SSL mà bạn có hoặc tạo nó trên Máy chủ khác, hãy nhập nó trước. Nếu bạn đã tạo chứng chỉ tự ký trên cùng Host với IIS thì không cần thao tác này, bỏ qua tại đây. Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. […]

Thêm trang web trên IIS

Trên Powershell Mở Powershell với quyền quản trị là Admin và tiến hành cấu hình như sau:  Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # current Web Sites list PS C:UsersAdministrator> Get-Website Name ID State Physical Path Bindings —- — —– ————- ——– Default Web Site 1 Started %SystemDrive%inetpubwwwroot http *:80: # for […]

Cấu hình thư mục ảo

Cấu hình với powershell Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. PS C:UsersAdministrator> Get-Website -Name “Default Web Site” Name ID State Physical Path Bindings —- — —– ————- ——– Default Web Site 1 Started %SystemDrive%inetpubwwwroot http *:80: # for example, set physical folder [C:inetpubwwwrootvirtual_dir], URL Path [/vDir] on [Default Web Site] PS C:UsersAdministrator> […]

Cài đặt IIS

Cài đặt IIS (Internet Information Services) và Cấu hình Web Server. Cài đặt với Powershell mở Powershell với quyền quản trị admin và cài đặt IIS Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # install IIS with admin tools PS C:UsersAdministrator> Install-WindowsFeature Web-Server -IncludeManagementTools Success Restart Needed Exit Code Feature Result ——- ————– […]

Docker Network

Đây là cách sử dụng cơ bản để định cấu hình Docker Network.Khi chạy các vùng chứa mà không chỉ định mạng, mạng [nat] mặc định sẽ được chỉ định. # display network list PS C:UsersAdministrator> docker network ls NETWORK ID NAME DRIVER SCOPE 835e5265281e administrator_default nat local 84fb0716e654 nat nat local 4a4ab2bf8de9 none null […]