Cài đặt SSL/TLS

Trên powershell Nếu bạn sử dụng chứng chỉ SSL mà bạn có hoặc tạo nó trên Máy chủ khác, hãy nhập nó trước. Nếu bạn đã tạo chứng chỉ tự ký trên cùng Host với IIS thì không cần thao tác này, bỏ qua tại đây. Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. […]