Server_Manager
Tạo Session Collections để quản lý RDS

Mở Server Manager, chọn Remote Desktop Services chọn Create session collections ở Before you begin, chọn Next để tiếp tục cài đặt tiếp theo, Name the Collection, bạn đặt tên và mô tả cho dễ hiểu. ở Specify RD Session Host servers. chọn các tên miền được liệt kê bên dưới. ở Specify user groups, bạn […]