Docker Network

Đây là cách sử dụng cơ bản để định cấu hình Docker Network.Khi chạy các vùng chứa mà không chỉ định mạng, mạng [nat] mặc định sẽ được chỉ định. # display network list PS C:UsersAdministrator> docker network ls NETWORK ID NAME DRIVER SCOPE 835e5265281e administrator_default nat local 84fb0716e654 nat nat local 4a4ab2bf8de9 none null […]

Tạo vùng lưu trữ cho Docker

Khi Container bị xóa, dữ liệu trong đó cũng bị mất, do đó cần sử dụng hệ thống tệp bên ngoài trong Containers làm bộ lưu trữ liên tục nếu bạn muốn lưu dữ liệu. # create a directory for data PS C:UsersAdministrator> mkdir C:docker-storage # create a test file PS C:UsersAdministrator> Write-Output ‘Docker Persistent […]

Sử dụng Dockerfile

Sử dụng dockerfile và tạo docker image tự động.ví dụ: tạo dockerfile để cài đặt IIS. PS C:UsersAdministrator> mkdir docker-test PS C:UsersAdministratordocker-test> cd docker-test PS C:UsersAdministratordocker-test> $str_file = @” FROM mcr.microsoft.com/windows/servercore:1809 MAINTAINER ServerWorld RUN dism.exe /online /enable-feature /all /featurename:iis-webserver /NoRestart RUN echo Dockerfile test example > C:inetpubwwwrootindex.html EXPOSE 80 CMD [ “cmd” ] “@ PS […]

Truy cập dịch vụ trên Container

Nếu bạn muốn truy cập vào các dịch vụ như HTTP hoặc SSH đang chạy trên Bộ chứa dưới dạng trình nền, hãy đặt như sau.Ví dụ: chạy một container để sử dụng container image có dịch vụ IIS như ví dụ ở đây. # map the port of Host and the port of Container […]

Thêm Container Images trên windows server 2019

Cài đặt IIS và thêm nó làm image cho containers. Containers được tạo mỗi lần để thực thi lệnh chạy Docker, vì vậy hãy thêm containers được thực thi mới nhất như sau  # display images PS C:UsersAdministrator> docker images REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE mcr.microsoft.com/windows/servercore 1809 640a8acbeb6f 6 days ago 4.28GB # start […]

Sử dụng Docker cơ bản

Không thể chạy Containers, nếu phiên bản của máy chủ windows và windows containers không giống nhau, vì vậy hãy chỉ định một phiên bản cụ thể. Tham khảo các tài liệu chính thức bên dưới để biết phiên bản tương thích.https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/windowscontainers/deploy-containers/version-compatibility Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # pull Windows ServerCore […]

Cài đặt Docker trên Ubuntu 20.04

Docker là gì? Docker là một dự án mở nguồn tự động giúp khai triển linux ứng dụng và cửa sổ vào trong ảo hóa container. Docker  là nền tảng nền tảng để cung cấp cách xây dựng, phát triển và chạy ứng dụng dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các container (trên nền […]