Cài đặt phần mềm Anti-virus miễn phí cho Cloud Server

Bước 1 — Install ClamAV CentOS 7 Đầu tiên, các bạn cần cập nhật các gói cập nhật của CentOS bằng lệnh:

Vì Clam không nằm trong repos mặc định của CentOS, bạn cần cài một gói phần mềm khác bằng lệnh yum:

Sau đó bạn tiến hành cài ClamAV trên CentOS bằng […]